บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
26
• หญิง
35
รวม
63


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38
• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
7
• ครูประจำ
15
• ครูอัตราจ้าง
7
• พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
10
• หัวหน้างาน
26
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
6
• เจ้าหน้าที่
13
• ผู้ช่วยงาน
27
• ผู้ดูแลระบบ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• งานสถานศึกษาพอเพียง
3
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• แผนกวิชาเครื่องกล
5
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
• แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
3
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
3
• งานพัสดุ
7
• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
1
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4
• งานความร่วมมือ
1
• งานปกครอง
6
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
• งานแนะแนว
3
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
4
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานการค้าฯ
2
• งานโครงการพิเศษ
8
• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
5
• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1
• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
6
• งานลูกเสือ
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
30
• มีใบประกอบวิชาชีพ
31
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
63