บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
26
• หญิง
30
รวม
57


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
6
• ครูประจำ
15
• ครูอัตราจ้าง
11
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• หัวหน้างาน
25
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
7
• เจ้าหน้าที่
15
• ผู้ช่วยงาน
26
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• งานสถานศึกษาพอเพียง
4
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5
• แผนกวิชาเครื่องกล
6
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2
• แผนกวิชาการบัญชี
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
• แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
5
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
7
• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4
• งานปกครอง
6
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
• งานแนะแนว
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
4
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
1
• งานการค้าฯ
2
• งานโครงการพิเศษ
10
• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6
• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1
• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
6
• งานลูกเสือ
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
27
• มีใบประกอบวิชาชีพ
28
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
57