บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
26
• หญิง
28
รวม
55


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าแผนก
6
• ครูประจำ
10
• ครูอัตราจ้าง
13
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• หัวหน้างาน
22
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
7
• เจ้าหน้าที่
32
• ผู้ช่วยงาน
20
• ผู้ดูแลระบบ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• งานสถานศึกษาพอเพียง
3
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5
• แผนกวิชาเครื่องกล
7
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
3
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
1
• งานพัสดุ
7
• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4
• งานความร่วมมือ
1
• งานปกครอง
5
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5
• งานแนะแนว
2
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6
• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
32
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานการค้าฯ
4
• งานโครงการพิเศษ
10
• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6
• งานธนาคารโรงเรียน
1
• งานโครงการชีววิถี
1
• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1
• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1
• งานลูกเสือ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
26
• มีใบประกอบวิชาชีพ
28
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
55