บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
23
• หญิง
27
รวม
51


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
1
• หัวหน้าแผนก
6
• ครูประจำ
9
• ครูอัตราจ้าง
12
• พนักงานราชการ(สอน)
9
• หัวหน้างาน
18
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
7
• เจ้าหน้าที่
29
• ผู้ช่วยงาน
18
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• งานสถานศึกษาพอเพียง
2
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5
• แผนกวิชาเครื่องกล
6
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
3
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4
• แผนกวิชาการบัญชี
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1
• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
1
• งานพัสดุ
7
• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
1
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4
• งานปกครอง
5
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4
• งานแนะแนว
1
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
29
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานการค้าฯ
4
• งานโครงการพิเศษ
7
• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6
• งานธนาคารโรงเรียน
1
• งานโครงการชีววิถี
1
• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1
• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1
• งานลูกเสือ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
26
• มีใบประกอบวิชาชีพ
24
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
51