ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง "การวิเคราะห์รายการค้า" ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง "การวิเคราะห์รายการค้า" ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาลกง
การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาลกง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถมโรงเรียนวัดเขาทะโมน
การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถมโรงเรียนวัดเขาทะโมน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววขิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้สื่อ Power Point ของนัเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้สื่อ Power Point ของนัเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] การึกษาผลสัมฤท

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้สื่อการสอนคิวอาร์โค้ด รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
การจัดการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้สื่อการสอนคิวอาร์โค้ด รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน Power Point รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 2001 - 2001) ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน Power Point รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 2001 - 2001) ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา(ปรับ) โดยการให้เรียนรู้ปฏิบัติจริง และสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา(ปรับ) โดยการให้เรียนรู้ปฏิบัติจริง และสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายพิศณุ พิทยบำรุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานข่างยนต์ กลุ่ม 1 โดยชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านบาด
การเปรียบเทียบผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานข่างยนต์ กลุ่ม 1 โดยชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านบาด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 1สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 1สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
12
[งานวิจัย (นักเรียน)] เรื่องอุปกรณ์เพิ่มออกซีเจนบ่อกุ้งแบบฉุกเฉิน ของศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีพุทธศักราช 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายธนสิทธิ์ รื่นบรรเทิง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
13
[งานวิจัย (นักเรียน)] เรื่องเครื่องจ่ายน้ำอัดลม ของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีพุทธศักราช 2561วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุชาดา ฉวีวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
14
[งานวิจัย (นักเรียน)] เรื่องเครื่องไล่ยุงจากน้ำตะไคร้หอมของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีพุทธศักราช 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.1/1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชาการโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายพีวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ส่งงานไม่ครบตามกำหนดในรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองกับการสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 104 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี วิชาการเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่สอนโดยใช้ชุดปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขข้อผิดทางบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 93 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สือ Power Point และใบงานในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 การศึกาา 2560

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel 2013 นักเรียนมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนตาลกงฯ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 (2201-1005) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แผนกการจัดการทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะทางไวยาภรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายนิติธร พุทธบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 79 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลังของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานช่างยนต์ กลุ่ม 1 โดยใช้ชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงาน เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างของนักศึกษา ปวส.2 เทคนิคยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางปชาวริณท์ บ้งกาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
33
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัยหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง วิชาไฟฟ้ายานยนต์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
35
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้สวิทช์อัตโนมัติสำรองไฟฉุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อผู้แต่ง : นาย ขจร ชูศร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
36
[สิ่งประดิษฐ์] บะหมี่ไข่จากมะระจีน

ชื่อผู้แต่ง : นาง ศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
37
[สิ่งประดิษฐ์] โต๊ะคอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพ ถูกหลักคุณลักษณะในการทำงาน

ชื่อผู้แต่ง : นาย พีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
38
[สิ่งประดิษฐ์] ผลิตภัณฑ์ขาตั้งแท่นเซอร์วิสจักรยาน เพื่อซ่อมบำรุงรักษา

ชื่อผู้แต่ง : นาย พีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
39
[สิ่งประดิษฐ์] ด้ามขัน Free-Lock จากเฟืองจักรยาน

ชื่อผู้แต่ง : นาย ศุภณัฐ มะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
40
[สิ่งประดิษฐ์] ตะกร้าใบตาล

ชื่อผู้แต่ง : นาย อัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
41
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องเจาะดิน

ชื่อผู้แต่ง : นาย วีรภาพ สีแต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
42
[สิ่งประดิษฐ์] ผลิตภัณฑ์สเปรย์ขจัดคราบ Super Clean

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ณัฏฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
43
[สิ่งประดิษฐ์] สครับผิวดอกเกลืออะโวคาโด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
44
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้เก็บแปรงสีฟันฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อผู้แต่ง : นาย ขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
45
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนบ่อกุ้งแบบฉุกเฉิน

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
46
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ห่อเครือกล้วยหอม

ชื่อผู้แต่ง : นาย บัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
47
[สิ่งประดิษฐ์] กระดาษสบูอาบน้ำ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว พิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
48
[สิ่งประดิษฐ์] น้ำยาล้างห้องน้ำมะกรูด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว พิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
49
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟใบตาล

ชื่อผู้แต่ง : นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
50
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้เครื่องมือเอนกประสงค์จากถังน้ำมัน 200 ลิตร

ชื่อผู้แต่ง : นาย ระเด่น ธรรมเนียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
51
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องซีลสุญญากาศ

ชื่อผู้แต่ง : นายอัสว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจำคำศัพท์ในรายวิชา การขายเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฏฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้สื่อการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอน Power Point รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 3200-1001 ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ รุ่น 14 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
56
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน PowerPoint รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (รหัสวิชา 2204 - 2002) ระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point และใบงานรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเขื่อนเพชร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนเพชร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายธนสาร รุจิรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] นวัตกรรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 2000 – 1501

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 สาขางาน เทคนิคยานยนต์)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะ โครงการสร้างอะตอมและตารางธาตุ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อผู้แต่ง : นางปชาวริณท์ บ้งกาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายนิติธร พุทธบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี กลุ่ม 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] การสอนเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนผู้มีปัญหาการเขียนสะกดคำ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ เรื่องมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยใช้สื่อ วีดีทัศน์ประกอบการสอนในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัย เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองกับการสำรวจการส่งงานของนักเรียนวิชาเทคนิคการประหยัดพลังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา 2104 – 2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กับนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาการอ่านค่าเครื่องมือวัด (เวอร์เนียคาลิปเปอร์) ในรายวิชางานฝึกฝีมือของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยวิธีการ ระดมสมอง

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันในงานเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนแผนกช่างยนต์ ปวช. 1/1

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลโดยเทคนิคแผนผังก้างปลา

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนเรื่อง ระบบเบรกรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภณัฐ มะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เรียนในรายวิชานิวเมติกส์และไดนาโม
การพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เรียนในรายวิชานิวเมติกส์และไดนาโม
ชื่อผู้แต่ง : นายระเด่น ธรรมเนียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2111
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2111
ชื่อผู้แต่ง : นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
82
[สิ่งประดิษฐ์] ขนมกุยช่ายปากหม้อฟักทอง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทรืจิรา ชูกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
83
[โครงการ] ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด

ชื่อผู้แต่ง : นายนภา สังข์สน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
84
[โครงการ] สบู่กลีเซอรีนกากกาแฟ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล เกตุเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
85
[โครงการ] ประตุป้องกันลิงเข้าอาคารเรียน โดยใช้แถบแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายรังสรรค์ หวานมาก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
86
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องคัดแยกเหรียญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชาลินี แก้วมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 192 ครั้ง
87
[โครงการ] ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย โดยกล้องวงจรปิด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรารถนา จันทร์ทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
88
[โครงการ] การแก้ปัญหาทรัพย์สินสูญหาย โดยใช้กล้องติดรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลชนก เด่นดวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
89
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องรถน้ำต้นไม้อัติโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายจักรกฤษณ์ มัธยะมังกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
90
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบรดน้ำอัตดนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรกช เกสณียบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
91
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติภูมิ ทองปล้อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 318 ครั้ง
92
[สิ่งประดิษฐ์] กล่องใส่ขนม"SWEET PALM BOX"

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฤทัย กลิ่นมาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
93
[สิ่งประดิษฐ์] นำ้ยาขัดเงาโลหะจากเปลือกส้มดอ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมาพร น้อยชูชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
94
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องต้นแบบสำหรับตัดกล้วยกวน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยะธิดา พงศ์สินอนันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
95
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องบีบกระป๋องอลุมิเนียม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุมาพร เนียมเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
96
[สิ่งประดิษฐ์] ก้ามปูหนีบไฟ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุมิตตรา ลำ้ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
97
[โครงการ] การจัดทำชุดฝึกการต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การจัดทำชุดฝึกการต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมยุรี ชูชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 97 เรื่อง