ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจำคำศัพท์ในรายวิชา การขายเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฏฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้สื่อการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอน Power Point รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 3200-1001 ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ รุ่น 14 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 49 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน PowerPoint รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (รหัสวิชา 2204 - 2002) ระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point และใบงานรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเขื่อนเพชร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนเพชร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายธนสาร รุจิรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] นวัตกรรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 2000 – 1501

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 สาขางาน เทคนิคยานยนต์)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะ โครงการสร้างอะตอมและตารางธาตุ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อผู้แต่ง : นางปชาวริณท์ บ้งกาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายนิติธร พุทธบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี กลุ่ม 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] การสอนเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนผู้มีปัญหาการเขียนสะกดคำ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ เรื่องมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยใช้สื่อ วีดีทัศน์ประกอบการสอนในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัย เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองกับการสำรวจการส่งงานของนักเรียนวิชาเทคนิคการประหยัดพลังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา 2104 – 2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กับนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาการอ่านค่าเครื่องมือวัด (เวอร์เนียคาลิปเปอร์) ในรายวิชางานฝึกฝีมือของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยวิธีการ ระดมสมอง

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันในงานเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนแผนกช่างยนต์ ปวช. 1/1

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลโดยเทคนิคแผนผังก้างปลา

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนเรื่อง ระบบเบรกรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภณัฐ มะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เรียนในรายวิชานิวเมติกส์และไดนาโม
การพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เรียนในรายวิชานิวเมติกส์และไดนาโม
ชื่อผู้แต่ง : นายระเด่น ธรรมเนียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2111
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2111
ชื่อผู้แต่ง : นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
31
[สิ่งประดิษฐ์] ขนมกุยช่ายปากหม้อฟักทอง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทรืจิรา ชูกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
32
[โครงการ] ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด

ชื่อผู้แต่ง : นายนภา สังข์สน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
33
[โครงการ] สบู่กลีเซอรีนกากกาแฟ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล เกตุเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
34
[โครงการ] ประตุป้องกันลิงเข้าอาคารเรียน โดยใช้แถบแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายรังสรรค์ หวานมาก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
35
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องคัดแยกเหรียญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชาลินี แก้วมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
36
[โครงการ] ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย โดยกล้องวงจรปิด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรารถนา จันทร์ทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
37
[โครงการ] การแก้ปัญหาทรัพย์สินสูญหาย โดยใช้กล้องติดรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลชนก เด่นดวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
38
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องรถน้ำต้นไม้อัติโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายจักรกฤษณ์ มัธยะมังกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
39
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบรดน้ำอัตดนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรกช เกสณียบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
40
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติภูมิ ทองปล้อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 71 ครั้ง
41
[สิ่งประดิษฐ์] กล่องใส่ขนม"SWEET PALM BOX"

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฤทัย กลิ่นมาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
42
[สิ่งประดิษฐ์] นำ้ยาขัดเงาโลหะจากเปลือกส้มดอ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมาพร น้อยชูชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
43
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องต้นแบบสำหรับตัดกล้วยกวน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยะธิดา พงศ์สินอนันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
44
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องบีบกระป๋องอลุมิเนียม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุมาพร เนียมเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
45
[สิ่งประดิษฐ์] ก้ามปูหนีบไฟ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุมิตตรา ลำ้ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
46
[โครงการ] การจัดทำชุดฝึกการต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การจัดทำชุดฝึกการต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมยุรี ชูชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 46 เรื่อง