ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 459 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 297 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อฯ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 293 ครั้ง
4
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายระเด่น ธรรมเนียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
5
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาไฟฟ้ารถยนต์ สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 316 ครั้ง
6
[งานวิจัย (ครู)] พัฒนาเจตคติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 298 ครั้ง
7
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อปัญหาของการไม่ส่งงาน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริพร นามเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 299 ครั้ง
8
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 320 ครั้ง
9
[งานวิจัย (ครู)] ผลการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิลุบล บัวงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 306 ครั้ง
10
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 สาขางานการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 294 ครั้ง
11
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 304 ครั้ง
12
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านด่านโง ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ชื่อผู้แต่ง : นายเอกวัฒน์ ชยันตร์สุภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 290 ครั้ง
13
[งานวิจัย (ครู)] ปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ระดับชั้นแกนประถม มัธยม หลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนวัดตาลกง ชั้นประถมปีที่ 4

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 263 ครั้ง
14
[งานวิจัย (ครู)] ปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป รุ่นที่ 18 กลุ่ม 1,2

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 299 ครั้ง
15
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ชื่อผู้แต่ง : นายอรุณ รักมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 299 ครั้ง
16
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ช้้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 296 ครั้ง
17
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาการตั้งมุมลวดเชื่อมตามลักษณะท่าเชื่อมที่ไม่ถูกต้องของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ช่างยนต์ กลุ่ม 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 315 ครั้ง
18
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 300 ครั้ง
19
[งานวิจัย (ครู)] การสอน Online แบบใช้สื่อผสมด้วยโปรแกรม Google Classroom รายวิชาโปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2202 ระดับชั้น ปวส.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 411 ครั้ง
20
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า ซึ่งผู้ร่วมค้าต่างจดบันทึกรายการค้าทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 301 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด (20201-2105) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 307 ครั้ง
22
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด (20201-2105) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ขอ

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 315 ครั้ง
23
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่อง "การชำระบัญชีเลิกกิจการ" โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 306 ครั้ง
24
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาเครื่องปรับอากาศให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 255 ครั้ง
25
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (20104-2009) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 282 ครั้ง
26
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนในรายวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า เรื่องการหาค่าความต้านทานของสายส่งไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 277 ครั้ง
27
[งานวิจัย (ครู)] การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียกชื่อวาล์วในระบบนิวเมติกส์ของนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 285 ครั้ง
28
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผู้ช่วย ชุดการสอน เรื่อง งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 272 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 407 ครั้ง
30
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานของรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 258 ครั้ง
31
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คหกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณิชารีย์ กลิ่นอุบล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 291 ครั้ง
32
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้ชุดการสอนแบบเรียนรู้ โดยตนเองเรื่องงานส่งกำลังยนต์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายอัศฏาวุธ อินทร์สว่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 310 ครั้ง
33
[โครงการ] ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริพร นามเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 326 ครั้ง
34
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 365 ครั้ง
35
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิลุบล บัวงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 314 ครั้ง
36
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่อง ปัญหาสังคมไทย รายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 375 ครั้ง
37
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขาดเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิริญาณ์ อาริยชัยนันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 351 ครั้ง
38
[งานวิจัย (ครู)] ปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ระดับปวส. สาขาการจัดการทั่วไป รุ่นที่ 13 กลุ่ม 1,2

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 316 ครั้ง
39
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบในการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์หลังเลิกใช้งานของนักเรียน-นักศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลีรัตน์ นัครา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 331 ครั้ง
40
[งานวิจัย (ครู)] การปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ่อโพง

ชื่อผู้แต่ง : นายเอกวัฒน์ ชยันตร์สุภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 323 ครั้ง
41
[งานวิจัย (ครู)] ปรับวิธีการสอนโดยการใช้สื่อ ระดับชั้น ปวส.สาขาการจัดการทั่วไป รุ่นที่ 12 กลุ่ม 1

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 317 ครั้ง
42
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 320 ครั้ง
43
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
44
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อการสอน e-classroom ในรายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟฟิก

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 306 ครั้ง
45
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม (STEM) ศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 286 ครั้ง
46
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point และใบงานในรายวิชา การใช้โปรแกรมสำนักงานชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 312 ครั้ง
47
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 319 ครั้ง
48
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาการตั้งมุมลวดเชื่อมตามลักษณะท่าเชื่อมที่ไม่ถูกต้อง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 335 ครั้ง
49
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรยนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ชื่อผู้แต่ง : นายอรุณ รักมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 326 ครั้ง
50
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานซ่อมตัวถังรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 318 ครั้ง
51
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถม โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 271 ครั้ง
52
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 331 ครั้ง
53
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง"การบันทึกบัญชีตามวงจรต้นทุน"

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 277 ครั้ง
54
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระดับชั้น ปวช.3

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 277 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 320 ครั้ง
56
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาค้นคว้าเนื้อหาทฤษฎีรายวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ด้วยโทรศัพท์มือถือของนักเรียน ชั้น ปวช.3
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 284 ครั้ง
57
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (20104-2005) ตามหลักสูกตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 295 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียกชื่อวาล์วควบคุมทิศทาง
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 291 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้ชุดการสอนแบบเรียนรู้โดยตนเอง เรื่องงานส่งกำลัรถยนต์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 281 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเตรียมผิวงานกับนักเรียนชั้น ปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติพล คำน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 305 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่องระบบการส่งกำลังโดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 281 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและการหาประสิทธิ์ภาพชุดทดลอง วิชาไฟฟ้ารถยนต์ สำหรับนักศึกษาในระดับชั้น ปวส.
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 284 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานของรายวิชาตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตร
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 322 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องกลไกการทำงานเหนือฝาสูบ และการถอด – ประกอบฝาสูบ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 449 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 366 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ้าลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 403 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชาหลักการตลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 368 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ (หลักสูตรแกนประถมและมัธยม)

ชื่อผู้แต่ง : นายเอกวัฒน์ ชยันตร์สุภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 383 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องการถอด-ประกอบฝาสูบ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 388 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง การโป๊วสีรถยนต์รายวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : นายอธิกร เทพนามวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 386 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ที่ได้รับสื่อการเรียนการสอนแบบฝึกทักษะกับการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริพร นามเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 333 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 400 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการของผู้เรียนด้านการฝึกปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 414 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] ปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ระดับชั้น ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป รุ่นที่ 12 กลุ่ม 2

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 385 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง วิชาไฟฟ้ายานยนต์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 388 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.4 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถมโรงเรียนวัดเขาทะโมน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 388 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวน Microsoft Excel ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อฯ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 373 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 396 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานของรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 357 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 391 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ในรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 352 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน เรื่อง “ตั๋วเงินรับขายลด” โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญซ์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 423 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาข้อมูลความรู้จากอินเตอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาการเบื่อหน่ายในการเรียนการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 355 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 378 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดัวยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 391 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพชุดการสอน ในรายวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า เรื่อง การหาค่าความจุในสายส่งไฟฟ้าของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 367 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันในงานเชื่อมไฟฟ้า ของนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช. 1/1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 400 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3104-2007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 402 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่อง พลังงานทดแทน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 426 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 422 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเรียกชื่อ วาล์วควบคุมทิศทาง ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 387 ครั้ง
92
[สิ่งประดิษฐ์] ข้าวเกรียบดอกไม้
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 370 ครั้ง
93
[สิ่งประดิษฐ์] ดอกไม้ใบตาล
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริพร นามเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 397 ครั้ง
94
[สิ่งประดิษฐ์] เขียง
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 387 ครั้ง
95
[สิ่งประดิษฐ์] น้ำปั่น 2 System
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 387 ครั้ง
96
[สิ่งประดิษฐ์] รถวีลแชร์ห้ามล้ออัตโนมัติ
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายอธิกร เทพนามวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 398 ครั้ง
97
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่่องถอดประกอบโช๊คอัพ
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 394 ครั้ง
98
[สิ่งประดิษฐ์] เตาชีวมวลแบบไร้ควัน
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 391 ครั้ง
99
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์พิ่มออกซิเจนบ่อกุ้ง
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 370 ครั้ง
100
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องรถน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 397 ครั้ง
101
[สิ่งประดิษฐ์] ปั๊มน้ำจากพลังงาน 2 ระบบ
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 391 ครั้ง
102
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ทำเครื่องดื่มวุ้นแบบพกพา
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 390 ครั้ง
103
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้สำรองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 372 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้สื่อการสอนคิวอาร์โค้ด รายวิชาวัฒนาธรรมอาเซียน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 471 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แผนกบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 458 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน P0wer Point รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (รหัสวิชา 3200 – 1001) ระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขางานการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 483 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 486 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] การส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัส 2001 – 0005) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 469 ครั้ง
109
[งานวิจัย (ครู)] การฝึกทักษะการเชื่อมแก๊สของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 471 ครั้ง
110
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาโดยเทคนิคแผนผังก้างปลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายพิศณุ พิทยบำรุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 457 ครั้ง
111
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ (หลักสูตรแกนประถมและมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 469 ครั้ง
112
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ PowerPoint และใบงานในรายวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 453 ครั้ง
113
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจดพิมพ์เอกสาร Microsoft Wordนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาลกง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 427 ครั้ง
114
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.5 –ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถมโรงเรียนวัดช่อม่วง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 423 ครั้ง
115
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 407 ครั้ง
116
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวีดีโอ รายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 452 ครั้ง
117
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า (2201 – 2001) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของ สอศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 509 ครั้ง
118
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญซ์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 450 ครั้ง
119
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาการประมาณและการติดตั้งไฟฟ้า ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 421 ครั้ง
120
[งานวิจัย (ครู)] มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชา เครื่องทำความเย็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 443 ครั้ง
121
[งานวิจัย (ครู)] การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 444 ครั้ง
122
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา 20104 – 2004 เครื่องวัดไฟฟ้า นักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 449 ครั้ง
123
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิชา งานส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง ระบบส่งกำลังรถยนต์โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 464 ครั้ง
124
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหา วิชางานบำรุงรักษารถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายอธิกร เทพนามวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 433 ครั้ง
125
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชา วัดละเอียดช่างยนต์
บทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 406 ครั้ง
126
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน โดยใช้สื่อวีดีทีศน์ประกอบการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 487 ครั้ง
127
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองกับการสำรวจการส่งงานของนักเรียน วิชาเทตนิตการจัดการพลังงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 447 ครั้ง
128
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน CAI รายวิชา การบัญชีชั้นสูง 2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 504 ครั้ง
129
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 492 ครั้ง
130
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผืดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 466 ครั้ง
131
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักศึกษาเข้าห้องเรียนสายโดยใช้แบบบันทึกข้อตกลง

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 504 ครั้ง
132
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานนำเสนอ Microsoft Powerpoint 2103 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 452 ครั้ง
133
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 451 ครั้ง
134
[งานวิจัย (ครู)] การบูรณาการการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน Powerpoint รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ าหัสวิชา 3000-1607 ระดับชั้นปวส.2

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 575 ครั้ง
135
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง การบันทึกรายการค้าในชัฐชีแยกประเภททั่วไป โดยการใชแบบฝึกทักษะของนักเรี

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 459 ครั้ง
136
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิชากลศาสตร์เครื่องกลโดยเทคนิคแผนผังก้างปลา

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 473 ครั้ง
137
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรุู้ วิชา 2104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กับนักเรียนชั้น ปวช.2

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 508 ครั้ง
138
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนระบบควมคุมในงานอุตสาหกรรม (3104-2007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 488 ครั้ง
139
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2103) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 481 ครั้ง
140
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1,2 แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 487 ครั้ง
141
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานจักรยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายอธิกร เทพนามวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 513 ครั้ง
142
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิริพร นามเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 442 ครั้ง
143
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสินวิชางานสีและพ่นสีรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 493 ครั้ง
144
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสานของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แผนกบริหารธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 421 ครั้ง
145
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 393 ครั้ง
146
[สิ่งประดิษฐ์] ลิปบาล์มแก้วมังกร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 463 ครั้ง
147
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟไล่ยุงด้วยน้ำมันตะไคร้หอม

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 681 ครั้ง
148
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเอร์เน็ตฉุกเฉิน

ชื่อผู้แต่ง : นายอธิกร เทพนามวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 430 ครั้ง
149
[สิ่งประดิษฐ์] อยากใส่หมวกกันน๊อค

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 402 ครั้ง
150
[สิ่งประดิษฐ์] น้ำหมักกำจัดแมลง

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 422 ครั้ง
151
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ช่วยะบายท่อน้ำตัน

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 438 ครั้ง
152
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องทำความเย็นส่งเสริมการค้าธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 425 ครั้ง
153
[สิ่งประดิษฐ์] ตาลฟ้านวดฝ่าเท้า

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 413 ครั้ง
154
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 396 ครั้ง
155
[สิ่งประดิษฐ์] สบู่สาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 406 ครั้ง
156
[สิ่งประดิษฐ์] กระดาษสบู่อาบน้ำ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญซ์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 495 ครั้ง
157
[สิ่งประดิษฐ์] ผ้าปืดตาประคบเย็น

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 410 ครั้ง
158
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตรวจสอบปลั๊กไฟ 1 เฟส

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 492 ครั้ง
159
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง "การวิเคราะห์รายการค้า" ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง "การวิเคราะห์รายการค้า" ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 530 ครั้ง
160
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาลกง
การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาลกง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 484 ครั้ง
161
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถมโรงเรียนวัดเขาทะโมน
การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรแกนประถมโรงเรียนวัดเขาทะโมน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววขิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 501 ครั้ง
162
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 507 ครั้ง
163
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้สื่อ Power Point ของนัเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้สื่อ Power Point ของนัเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 534 ครั้ง
164
[งานวิจัย (ครู)] การึกษาผลสัมฤท

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 479 ครั้ง
165
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้สื่อการสอนคิวอาร์โค้ด รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
การจัดการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้สื่อการสอนคิวอาร์โค้ด รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 513 ครั้ง
166
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน Power Point รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 2001 - 2001) ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน Power Point รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (รหัสวิชา 2001 - 2001) ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 457 ครั้ง
167
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา(ปรับ) โดยการให้เรียนรู้ปฏิบัติจริง และสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา(ปรับ) โดยการให้เรียนรู้ปฏิบัติจริง และสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายพิศณุ พิทยบำรุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 477 ครั้ง
168
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานข่างยนต์ กลุ่ม 1 โดยชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านบาด
การเปรียบเทียบผลสัมฤธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลังของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานข่างยนต์ กลุ่ม 1 โดยชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านบาด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 469 ครั้ง
169
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 1สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ 1สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 474 ครั้ง
170
[งานวิจัย (นักเรียน)] เรื่องอุปกรณ์เพิ่มออกซีเจนบ่อกุ้งแบบฉุกเฉิน ของศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีพุทธศักราช 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายธนสิทธิ์ รื่นบรรเทิง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 602 ครั้ง
171
[งานวิจัย (นักเรียน)] เรื่องเครื่องจ่ายน้ำอัดลม ของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีพุทธศักราช 2561วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุชาดา ฉวีวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 514 ครั้ง
172
[งานวิจัย (นักเรียน)] เรื่องเครื่องไล่ยุงจากน้ำตะไคร้หอมของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีพุทธศักราช 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 593 ครั้ง
173
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.1/1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 521 ครั้ง
174
[งานวิจัย (ครู)] การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชาการโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายพีวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 503 ครั้ง
175
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 499 ครั้ง
176
[งานวิจัย (ครู)] นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ส่งงานไม่ครบตามกำหนดในรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

ชื่อผู้แต่ง : นายบัณฑิต เพชรย้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 494 ครั้ง
177
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองกับการสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 475 ครั้ง
178
[งานวิจัย (ครู)] พฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 500 ครั้ง
179
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี วิชาการเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่สอนโดยใช้ชุดปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขข้อผิดทางบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 469 ครั้ง
180
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 567 ครั้ง
181
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สือ Power Point และใบงานในแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ระดับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 การศึกาา 2560

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 454 ครั้ง
182
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel 2013 นักเรียนมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนตาลกงฯ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 502 ครั้ง
183
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 (2201-1005) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 500 ครั้ง
184
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แผนกการจัดการทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1357 ครั้ง
185
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะทางไวยาภรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายนิติธร พุทธบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 506 ครั้ง
186
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 594 ครั้ง
187
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลังของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานช่างยนต์ กลุ่ม 1 โดยใช้ชุดฝึก วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 578 ครั้ง
188
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงาน เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 473 ครั้ง
189
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่างของนักศึกษา ปวส.2 เทคนิคยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 477 ครั้ง
190
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางปชาวริณท์ บ้งกาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 532 ครั้ง
191
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัยหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 466 ครั้ง
192
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง วิชาไฟฟ้ายานยนต์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 484 ครั้ง
193
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้สวิทช์อัตโนมัติสำรองไฟฉุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อผู้แต่ง : นาย ขจร ชูศร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 533 ครั้ง
194
[สิ่งประดิษฐ์] บะหมี่ไข่จากมะระจีน

ชื่อผู้แต่ง : นาง ศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 485 ครั้ง
195
[สิ่งประดิษฐ์] โต๊ะคอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพ ถูกหลักคุณลักษณะในการทำงาน

ชื่อผู้แต่ง : นาย พีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 463 ครั้ง
196
[สิ่งประดิษฐ์] ผลิตภัณฑ์ขาตั้งแท่นเซอร์วิสจักรยาน เพื่อซ่อมบำรุงรักษา

ชื่อผู้แต่ง : นาย พีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 497 ครั้ง
197
[สิ่งประดิษฐ์] ด้ามขัน Free-Lock จากเฟืองจักรยาน

ชื่อผู้แต่ง : นาย ศุภณัฐ มะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 465 ครั้ง
198
[สิ่งประดิษฐ์] ตะกร้าใบตาล

ชื่อผู้แต่ง : นาย อัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 545 ครั้ง
199
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องเจาะดิน

ชื่อผู้แต่ง : นาย วีรภาพ สีแต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 620 ครั้ง
200
[สิ่งประดิษฐ์] ผลิตภัณฑ์สเปรย์ขจัดคราบ Super Clean

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ณัฏฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 516 ครั้ง
201
[สิ่งประดิษฐ์] สครับผิวดอกเกลืออะโวคาโด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 482 ครั้ง
202
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้เก็บแปรงสีฟันฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อผู้แต่ง : นาย ขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 483 ครั้ง
203
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนบ่อกุ้งแบบฉุกเฉิน

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 556 ครั้ง
204
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ห่อเครือกล้วยหอม

ชื่อผู้แต่ง : นาย บัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 487 ครั้ง
205
[สิ่งประดิษฐ์] กระดาษสบูอาบน้ำ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว พิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 493 ครั้ง
206
[สิ่งประดิษฐ์] น้ำยาล้างห้องน้ำมะกรูด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว พิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 484 ครั้ง
207
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟใบตาล

ชื่อผู้แต่ง : นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 487 ครั้ง
208
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้เครื่องมือเอนกประสงค์จากถังน้ำมัน 200 ลิตร

ชื่อผู้แต่ง : นาย ระเด่น ธรรมเนียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 987 ครั้ง
209
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องซีลสุญญากาศ

ชื่อผู้แต่ง : นายอัสว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 511 ครั้ง
210
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการจำคำศัพท์ในรายวิชา การขายเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฏฐวีมล อำนวยพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 689 ครั้ง
211
[งานวิจัย (ครู)] การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดยใช้สื่อการสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 546 ครั้ง
212
[งานวิจัย (ครู)] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอน Power Point รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 3200-1001 ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นายโกศล สุขเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 586 ครั้ง
213
[งานวิจัย (ครู)] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ฯ รุ่น 14 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 522 ครั้ง
214
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 545 ครั้ง
215
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน PowerPoint รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (รหัสวิชา 2204 - 2002) ระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายบัญญัติ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 600 ครั้ง
216
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point และใบงานรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 2280 ครั้ง
217
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 โดยใช้ชุดฝึกพิมพ์สัมผัสหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเขื่อนเพชร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 488 ครั้ง
218
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel 2013 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนเพชร

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 516 ครั้ง
219
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายธนสาร รุจิรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 509 ครั้ง
220
[งานวิจัย (ครู)] นวัตกรรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 576 ครั้ง
221
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 2000 – 1501

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 525 ครั้ง
222
[งานวิจัย (ครู)] เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 สาขางาน เทคนิคยานยนต์)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรามล มูลเกตุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 533 ครั้ง
223
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะ โครงการสร้างอะตอมและตารางธาตุ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000-1301) ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อผู้แต่ง : นางปชาวริณท์ บ้งกาวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 554 ครั้ง
224
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายนิติธร พุทธบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 520 ครั้ง
225
[งานวิจัย (ครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี กลุ่ม 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 504 ครั้ง
226
[งานวิจัย (ครู)] การสอนเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียนผู้มีปัญหาการเขียนสะกดคำ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ ลีสีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 521 ครั้ง
227
[งานวิจัย (ครู)] การจัดการเรียนรู้ เรื่องมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยใช้สื่อ วีดีทัศน์ประกอบการสอนในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางชาดา กาศเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 597 ครั้ง
228
[งานวิจัย (ครู)] รายงานวิจัย เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 451 ครั้ง
229
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองกับการสำรวจการส่งงานของนักเรียนวิชาเทคนิคการประหยัดพลังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายขจร ชูศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 508 ครั้ง
230
[งานวิจัย (ครู)] เรื่อง ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 525 ครั้ง
231
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา 2104 – 2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กับนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายธัญญะ มะลิขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 542 ครั้ง
232
[งานวิจัย (ครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายชินกร ศิริบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 489 ครั้ง
233
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหาการอ่านค่าเครื่องมือวัด (เวอร์เนียคาลิปเปอร์) ในรายวิชางานฝึกฝีมือของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยวิธีการ ระดมสมอง

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 670 ครั้ง
234
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันในงานเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนแผนกช่างยนต์ ปวช. 1/1

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 521 ครั้ง
235
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลโดยเทคนิคแผนผังก้างปลา

ชื่อผู้แต่ง : นายมรุต อัตถวรคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 500 ครั้ง
236
[งานวิจัย (ครู)] การหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการสอนเรื่อง ระบบเบรกรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภณัฐ มะรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 518 ครั้ง
237
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชางานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภาพ สีแตง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 506 ครั้ง
238
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เรียนในรายวิชานิวเมติกส์และไดนาโม
การพัฒนาการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เรียนในรายวิชานิวเมติกส์และไดนาโม
ชื่อผู้แต่ง : นายระเด่น ธรรมเนียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 544 ครั้ง
239
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2111
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2111
ชื่อผู้แต่ง : นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 607 ครั้ง
240
[สิ่งประดิษฐ์] ขนมกุยช่ายปากหม้อฟักทอง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทรืจิรา ชูกลิ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 515 ครั้ง
241
[โครงการ] ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด

ชื่อผู้แต่ง : นายนภา สังข์สน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 511 ครั้ง
242
[โครงการ] สบู่กลีเซอรีนกากกาแฟ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล เกตุเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 679 ครั้ง
243
[โครงการ] ประตุป้องกันลิงเข้าอาคารเรียน โดยใช้แถบแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายรังสรรค์ หวานมาก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 517 ครั้ง
244
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องคัดแยกเหรียญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชาลินี แก้วมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 606 ครั้ง
245
[โครงการ] ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย โดยกล้องวงจรปิด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรารถนา จันทร์ทวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 563 ครั้ง
246
[โครงการ] การแก้ปัญหาทรัพย์สินสูญหาย โดยใช้กล้องติดรถยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลชนก เด่นดวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 561 ครั้ง
247
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องรถน้ำต้นไม้อัติโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายจักรกฤษณ์ มัธยะมังกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 528 ครั้ง
248
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์เพาะถั่วงอกแบบรดน้ำอัตดนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรกช เกสณียบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 575 ครั้ง
249
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติภูมิ ทองปล้อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1381 ครั้ง
250
[สิ่งประดิษฐ์] กล่องใส่ขนม"SWEET PALM BOX"

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฤทัย กลิ่นมาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 698 ครั้ง
251
[สิ่งประดิษฐ์] นำ้ยาขัดเงาโลหะจากเปลือกส้มดอ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกษมาพร น้อยชูชื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 533 ครั้ง
252
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องต้นแบบสำหรับตัดกล้วยกวน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยะธิดา พงศ์สินอนันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 545 ครั้ง
253
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องบีบกระป๋องอลุมิเนียม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอุมาพร เนียมเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 550 ครั้ง
254
[สิ่งประดิษฐ์] ก้ามปูหนีบไฟ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุมิตตรา ลำ้ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 509 ครั้ง
255
[โครงการ] การจัดทำชุดฝึกการต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การจัดทำชุดฝึกการต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมยุรี ชูชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 891 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 255 เรื่อง